Ohranjanje

Varstvo narave in biotske pestrosti na območju Geoparka Idrija je urejeno na mednarodnem, nacionalnim in lokalnem nivoju z direktivami, zakoni in drugimi pravnimi akti. Različni nivoji varstva in varstveni statusi se lahko prekrivajo in dopolnjujejo. Kompleksno varstvo narave dobre polovice območja Geoparka Idrija  dopolnjuje evropska regulativa Natura 2000. Tu je določenih osem območij Nature 2000. Območje Trnovskega gozda je bilo razglašeno na podlagi ptičje direktive kot območje pomembno za gozdne vrste ptic, ostala območja pa na podlagi habitatne direktive.

Temeljni zakon s področja ohranjanja in varstva narave je Zakon o ohranjanju narave, ki ureja varstvo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. Določitev pomena naravnih vrednot na državni ali lokalni pomen  ureja Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. V državni pristojnosti so naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen (Antonijev rov, Idrijsko rudišče, Divje jezero,…).  Strokovne in ostale naloge s področja varstva narave izvaja Zavod RS za varstvo narave. Zakon določa varstvene statuse, zvrsti, pomen in načine za njihovo ohranjanje, ukrepe varstva (zavarovanje, pogodbeno varstvo in obnovitev) in usmeritve z osnovnim namenom ohranjanja naravnih vrednot. Pravila in ravnanja za varstvo naravnih vrednot določa Uredba o zvrsteh naravnih vrednot. V Geoparku Idrija ima državni pomen 266 naravnih vrednot.  Mednje sodijo vsi najbolj znameniti naravni pojavi in vseh 225 podzemnih jam. Varstvo kraških jam še posebej ureja  Zakon o varstvu podzemnih jam, med drugim za vse jame določa tudi državno lastništvo.

Pristojnosti občine se nanašajo na varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena in sicer na planiranje, sprejemanje ukrepov varstva  in popularizacijo varstva naravnih vrednot lokalnega pomena. Varstvo na  zavarovanih območjih je določeno z občinskimi odloki, ki  na lokalni ravni določajo varstvene režime za zavarovana območja. Največje zavarovano območje v Geoparku Idrija je  Krajinski park Zgornja Idrijca, ki vključuje tudi naravni rezervat Bukov Vrh, 17 naravnih spomenikov, med njimi  Bedrovo grapo, Divje jezero, del porečja Govškarce ki izstopajo z izjemno geološko vsebino,  9  kraških jam,…

Nekatere geološke lokalitete v geoparku so varovane tudi v kombinaciji s kulturno dediščino. Tako imajo npr. Antonijev rov, jašek Frančiška, Jožefov jašek tudi varstveni status kulturnega spomenika. Še posebej se to prepleta na območju Idrijskega rudišča, rudnika in mesta Idrija ter na vsebinah, ki so bile z rudnikom Idrija zgodovinsko ali tehnološke povezane.

Navajamo pravne akte, ki so pravna podlaga za varstvo geoloških pojavov, ohranjanje narave in kulturne dediščine, v predlaganem Geoparku Idrija.

Preberite si več o pravilih lepega obnašanja v naravi - kliknite na sliko!

Bonton_naslovnica_slo

 

Mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije

- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih,

- Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – Direktiva o pticah.

Direktivi predstavljata zakonsko osnovo Nature 2000.


Predpisi Republike Slovenije

- Zakon o ohranjanju narave – ZON - UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),

- Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04),

- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03),

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 39/10),

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11).


Občinski predpisi

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS, št.16/86, 17/88, 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07),

- Odlok o zavarovanju dela porečja Govškarce (Uradni list SRS, št. 25/89),

- Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95).

- Odlok o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS št. 66/01, 55/02, 16/08, 20/09)

Vreme

NED
PON
TOR

-4 / 8 °C

-5 / 6 °C

-4 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija