Geopark - zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena

Namen operacije »GEOPARK - zasnova in vzpostavitev geoparka regijskega pomena« je z načrtnim pristopom obravnavati ključna področja za delovanje geoparka, kot so: analizirati in ovrednotiti naravne in kulturne danosti območja s poudarkom na geoloških vrednotah, programska zasnova geoparka in oblikovanje nosilnih tematskih sklopov, zasnova in razvoj javne podporne infrastrukture, vzpostavitev modela upravljanja ter promocija geoparka, vse z namenom zagotovitve osnovnih pogojev za delovanje Geoparka Idrija.
Aktivnosti predlaganega projekta so podporne aktivnosti za razvoj in spodbujanje trajnostnega razvoja območja skozi izvajanje dejavnosti geoturizma z namenom izboljšanja socialno-ekonomskega stanja skupnosti. Geoturizem sledi smernicam trajnostnega razvoja in promovira koncept turizma, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Razvoj geo-turizma temelji na sonaravnem razvoju, kjer se ob razvoju dopolnilnih dejavnosti, ohranjanju poseljenosti, vzdrževanju kulturne krajine, povezovanju turizma z naravi prijaznimi oblikami rekreacije še posebej daje poudarek območjem varstva narave, kjer se dejavnosti podrejajo varovalnim režimom, in varstvu in ohranjanju naravnih virov. Kot primarne panoge se spodbujajo ohranjanje kmetijstva in gozdarstva.

Vsebina operacije:
Ključne vsebinske aktivnosti predloga projekta so:
- priprava strokovnih podlag, programskih dokumentov, elaboratov in projektno izvedbene dokumentacije za zasnovo in vzpostavitev Geoparka Idrija,
- vzpostavitev organiziranosti in delovanja ter komuniciranje,
- predstavitvena gradiva in promocija in interpretacijski pripomočki ter
- informiranje in obveščanje javnosti.

Način/metodologija izvedbe
Operacija vsebinsko celovito obravnava območje s posebnimi varstvenimi režimi ter predvideva izvedbo vrsto nalog v okviru opredeljenih aktivnosti, zato bo izvedena po načelih partnerskega sodelovanja in projektnega vodenja (menedžmenta). Za pripravo projekta/operacije ter njeno izvedbo so se povezali ključni strokovni, upravni in razvojni nosilci območja, ki bodo projekt izvedli, spremljali in notranje ovrednotili v okviru projektne organiziranosti. Oblikovana je projektna skupina s člani različnih znanj oz. funkcijskih služb. Z oblikovanjem projektnega sveta bo zagotovljeno spremljanje izvajanja operacije ter sam nadzor nad kvaliteto in ustreznostjo rezultatov operacije. Za vodenje projektne skupine je odgovoren vodja projekta.
Metodologije in metode dela predvidene v okviru operacije so odvisne od ravni aktivnosti predvidenih udeležencev (strokovnjakov, deležnikov, ciljne-ih skupin-e:
-    analiziranje stanja
-    razvojno raziskovalno individualno in skupinsko strokovno delo
-    razgovori z deležniki
-    delo v skupinah
-    okrogla miza
-    delavnice
-    metode za ugotavljanje stanja, iskanje razvojnih pobud in mnenj, kot so ankete, intervjuji
-    vodenje dokumentacije
-    nadzor in poročanje

Vreme

NED
PON
TOR

-4 / 8 °C

-5 / 6 °C

-4 / 7 °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija